Psychosociální podpora při úmrtí miminka

Kniha je průvodcem pro učitele pomáhajících profesí a nabízí techniky vhodné k tomu, aby se studenti naučili porozumět procesu truchlení při perinatální ztrátě, popsat a formulovat význam rituálu rozloučení pro rodiče po perinatální ztrátě, naplánovat psychosociální péči o ženu/rodiče po perinatální ztrátě, efektivně poskytnout psychosociální intervence při úmrtí novorozeného dítěte, aplikovat poznatky o psychoterapeutickém přístupu k ženám/rodičům

po perinatální ztrátě do praxe, rozlišit normální a komplikovaný průběh truchlení, vyhodnotit prospěšné strategie pro zvládání zármutku a aplikovat zásady psychohygieny.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Management vybraných symptomů v dětské paliativní péči

Publikace autorů z olomoucké fakultní nemocnice představuje management nejčastějších symptomů v dětské paliativní péči. Je rozčleněna do tří oddílů, z nichž oddíl A uvádí stručné a přehledné informace o jednotlivých symptomech a jejich

nefarmakologické i farmakologické léčbě, oddíl B obsahuje šablony možných postupů pro léčbu symptomů použitelné po

individuálních úpravách pro praktické užití u konkrétních pacientů a oddíl C srozumitelně popisuje podstatu symptomů a možnosti jejich léčby a je určen pro rodiče a pečující.

Vydání publikace podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Perinatální trajektorie pro děti s paliativními potřebami

Publikace byla přeložena z anglického originálu vydaného organizací Together for Short Lives v roce 2009. Je určena odborníkům na perinatální péči, porodníkům, neonatologům a dalším poskytovatelům služeb pro novorozence, odborníkům na péči o těhotné včetně porodních asistentek a lidí působící v oboru dětské paliativní péče.

České vydání podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Doporučení slouží k nastavení péče u dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním v době pandemie COVID-19

Sekce  dětské paliativní péče ČSPM vydala  doporučení slouží k nastavení péče u dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním v době pandemie COVID-19 u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče. Cílem je těmto dětem a jejich rodinám vytvořit taková opatření, která povedou k poskytování co nejbezpečnější péče v kterémkoliv zařízení a v domácím či vlastním sociálním prostředí.

 

Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin

Kristýna Poláková, Lucie Žáčková, Martin Loučka

Studie systematicky mapuje a popisuje připravenost a schopnost praktických lékařů pro děti a dorost a nemocnic v regionech přijmout do péče dítě s život omezujícím nebo s život limitujícím onemocněním, případně dítě v terminální fázi nemoc. Mapuje také  postoje dětských lékařů a jejich informovanost v oblasti dětské paliativní péče. K dosažení tohoto cíle byla využita kvantitativní data ze dvou dotazníkových šetření.

Potřeby dětí s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin

Kristýna Poláková, Anna Tučková, Martin Loučka 

Cílem studie, kterou držíte v ruce, je zmapovat potřeby rodin, které pečují o dítě s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Rodinám, jako je ta Pavlova
z řádků výše, se v určitý okamžik zcela zásadně změnil život. Od příchodu nemoci jejich dítěte prochází rodiče, sourozenci a další blízcí dítěte vlnami úzkosti, nejistot, výčitek a vyčerpání. I když je nemoc dítěte nevyléčitelná, mohou být tyto chvíle alespoň dočasně vystřídány úlevou i radostí, a to zejména v momentech, kdy se rodina může spolehnout na pomoc druhých.

Jsme rádi, že díky fungování Pracovní skupiny dětské paliativní péče při České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP se i v České republice začíná tato oblast dynamicky rozvíjet. Věříme, že předložená studie pomůže v pochopení toho, co je pro tyto rodiny opravdu důležité.

Mýty a fakta v dětské paliativní péči

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje dětskou paliativní péči takto: Paliativní péče o děti je sice v mnohém blízká paliativní péči o dospělé, představuje však specifickou oblast. Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte a zahrnuje také podporu rodiny. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítěti zároveň poskytována léčba zaměřená na diagnostikované onemocnění. Poskytovatelé zdravotní péče musí vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické a sociální strádání dítěte. Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multidisciplinární přístup, který začleňuje rodinu dítěte a využívá také dostupných komunitních zdrojů; tato péče může byt́ úspěšně realizována i s limitovanými prostředky. Paliativní péče může být poskytována na všech úrovních zdravotní péče i v domácím prostředí dítěte.

Stav dětské paliativní péče v české republice v roce 2017

Mudr. Mahulena Mojžíšová

Dětská paliativní péče je dle definice WHO z roku 1998 aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte a zahrnuje také podporu rodiny.

  • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítěti zároveň poskytována léčba zaměřená na diagnostikované onemocnění.
  • Poskytovatelé zdravotní péče musí vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
  • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multidisciplinární přístup, který začleňuje rodinu dítěte a využívá také dostupných komunitních zdrojů; tato péče může být úspěšně realizována i s limitovanými prostředky.
  • Paliativní péče může být poskytována na všech úrovních zdravotní péče i v domácím prostředí dítěte

Průvodce pro rodiče

Tento letáček byl vytvořen pro rodiče, pečovatele či zákonné zástupce, kteří pečují o dítě s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Vznikl, aby vám pomohl při zvažování možných variant v situaci, kdy by vaše dítě vyžadovalo intenzivní péči.

Tím nejobvyklejším důvodem, proč vás zdravotníci na tento letáček odkáží, ale bude situace, kdy tým, který má péči o vaše dítě na starost, dospěje k závěru, že vaše dítě vstupuje do závěrečné fáze svého života. V tomto čase je třeba prodiskutovat a rozhodnout mnoho důležitých věcí a zdravotníci chtějí mít jistotu, že situaci dobře rozumíte, a chtějí se také dozvědět více o vašich názorech a hodnotách, o vaší víře a přáních.

Charta práv práv dětí, jejichž život je v důsledku jejich nemoci nebo stavu zkrácen či ohrožen

International Children’s Palliative Care Network (ICPCN) přijala CHARTU PRÁV DĚTÍ, JEJICHŽ ŽIVOT JE V DŮSLEDKU JEJICH NEMOCI NEBO STAVU ZKRÁCEN ČI OHROŽEN. K této chartě se připojila i Sekce dětské paliativní péče ČSPM.

Když zemře miminko

Tato brožura vznikla za účelem pomoci pozůstalým rodičům v prvních dnech po úmrtí dítěte. Inspiraci v ní mohou najít i porodní asistentky a další zaměstnanci porodnic, nemocnic a hospiců, kde se s pozůstalými rodiči setkávají a kde hledají nové cesty, jak těmto rodičům pomoci. Brožurka obsahuje informace z následujících oblastí:

  • Praktické záležitosti, které je potřeba řešit
  • Emoční a fyzické projevy smutku a truchlení po smrti dítěte
  • Kde najít pomoc

V časopise Pediatric Critical Care Medicine vyšlo v minulém roce (August 2018 – Volume 19 – Supplement 2 8S) inspirativní číslo věnované paliativní péči. Pro zájemce jsme články přeložili https://drive.google.com/drive/folders/1u98d1VyGNhTWOFs3rwEfoJwDCbJs7epn?usp=sharing. Překlad vznikl za podpory Nadace Komerční Banky JISTOTA.