Interní předpis Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s.

Evidenční číslo odborné společnosti:
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, z.s.                                       20 125

Evidenční číslo sekce:
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, z.s.                                           1250001

Tento Interní předpis upravuje působnost sekce DĚTSKÉ PALIATIVNÍ PÉČE, která byla zřízena výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP v 22. listopadu 2017 a schválena valnou hromadou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP v 5. října 2018 za účelem zajištění systematického rozvoje tohoto segmentu paliativní péče.

Základní ustanovení

1. Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. /Sekce DPP ČSPM ČLS JEP, z.s. (dále jen Sekce) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, z.s. 2. Sekce je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČSPM ČLS JEP,z.s.) bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost.

3. Sekce sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou paliativní péči. Podmínkou členství v sekci je členství v ČSPM ČLS JEP, z.s.. Jednání Sekce se mohou bez hlasovacího práva na pozvání předsedy nebo místopředsedy Sekce účastnit i nečlenové ČSPM ČLS JEP, z.s., zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v dětské paliativní péči.

4. Hospodaření sekce se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP, z.s. a jejími orgány. Uzavírání smluvních vztahů a finanční záležitosti sekce podléhají schválení ze strany ČSPM ČLS JEP, z.s.

Poslání a cíle

1. Posláním Sekce je zajištění nejvyšší možné kvality života pro děti s život omezujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodiny v České republice. Naší vizí je dostupnost paliativní péče pro každé dítě žijící s život ohrožujícím nebo omezujícím onemocněním a jeho rodinu na všech úrovních i v domácím prostředí dítěte.

2. Sekce provádí mapování stavu, analytickou činnost, navrhuje rámcové cíle a priority v dané oblasti a strategie a postupy směřující k rozvoji dětské paliativní péče.

3. Podílí se na zvyšování odborných znalostí členů a podporuje vědeckovýzkumnou činnost. Podílí se na rozvoji odborné spolupráce mezi svými členy a organizacemi a institucemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.

Formy činnosti

1. Sekce se podílí na pořádání a organizaci vzdělávacích a osvětových akcí včetně publikační činnosti.

2. V rámci ČSPM vykonává odbornou poradenskou činnost týkající se problematiky dětské paliativní péče.

Organizační uspořádání sekce

1. Sekce má tyto orgány:

• Členská schůze Sekce – nejvyšší orgán sekce
• Výbor Sekce – výkonný orgán sekce (7 členů – předseda, místopředseda, čtyři vedoucí odborných týmů a manažer Sekce)
• Předseda Sekce
• Místopředseda Sekce
• Manažer Sekce
• Odborné týmy Sekce (nemocniční, domácí, eticko-právní, pro vzdělávání)

2. Členská schůze Sekce je nejvyšším orgánem. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen Sekce. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 2x ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech řádných členů. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Členové sekce volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Sekce.

3. Předseda sekce řídí práci sekce, zodpovídá za plnění úkolů a závěrů přijatých na jednáních sekce; zodpovídá se z činnosti sekce výboru ČSPM.

4. Výbor Sekce je řídícím a výkonným orgánem Sekce, má sedm členů. Funkční období členů Výboru sekce je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce Sekce, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 1 x měsíc. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být distribuován všem členům Sekce.
5. Odborné týmy Sekce tvoří nižší organizační strukturu Sekce. Každý člen Sekcese může stát členem jednoho nebo i více odborných týmů Pro zajištění poslání

Sekce jsou vytvořeny následující odborné týmy:

• odborný tým dětské paliativní péče v nemocnicích
• odborný tým dětské domácí paliativní péče
• odborný tým vzdělávání v dětské paliativní péči
• odborný tým eticko-právní problematiky v dětské paliativní péči

Vedoucí odborných týmů jsou voleni na jednání členské schůze.

6. Manažer Sekce je jmenován předsedou Sekce z členů Sekce. Manažer zajišťuje organizačně technické zabezpečení jednání sekce. Vyhotovuje zápis z jednání a archivuje zápisy a ostatní písemné doklady týkající se činnosti sekce, realizuje aktivity Sekce, zajišťuje implementaci projektů Sekce.

7. Oficiální vyjadřování stanovisek sekce a jejich medializace podléhá schválení Výborem sekce.

8. Sekce pro svou činnost v přiměřené míře využívá administrativního zázemí ČSPM, zejména sekretariátu, účetnictví a mzdového účetnictví. Má právo na úhradu přiměřených a oprávněných nákladů své činnosti, které schvaluje předseda výboru ČSPM.

9. Sekce odpovídá za plánování a realizaci jednání s poskytovateli DPP, případně dalšími relevantními poskytovateli ve vztahu ke DPP, tak, aby činnost sekce odrážela realitu kontextu paliativní péče v ČR.

 Další ustanovení

1. Ustavující složení orgánů Sekce je následující:

• Předseda Sekce – MUDr. Mahulena Mojžíšová
• Místopředseda Sekce – MUDr. Jan Hřídel
• Manažer Sekce – Mgr. Jiří Krejčí
• Vedoucí odborného týmu dětské paliativní péče v nemocnicích – MUDr. Tomáš Votava
• Vedoucí odborného týmu dětské domácí paliativní péče – Pavel Klimeš
• Vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči – MUDr. Jan Hálek
• Vedoucí odborného týmu eticko-právní problematiky v dětské paliativní péči – MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

2. Výbor Sekce zorganizuje prvotní volby do orgánů Sekce nejpozději do konce roku 2018.

3. Pro Sekci platí Jednací a Volební řád ČLS JEP, z.s. schválený Sjezdem delegátů ČLS JEP, z.s. dne 28. 1. 2015.

Závěrečná ustanovení

1. V případě rozporu tohoto Interního předpisu nebo jiného předpisu sekce se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, z.s., mají přednost předpisy ČLS JEP, z.s.

Tento Interní předpis byl schválen členy Sekce per rollam dne 14. 9. 2018.